Dziś jest niedziela, 7 sierpień 2022 r.
imieniny obchodzą: Dorota, Konrad, Kajetan
Informacje dla rodziców
PROCEDURA ORGANIZACJI OPIEKI W OKRESIE PANDEMII COVID-19
Udostępnij na Facebooku
Udostępnij na Google+
Udostępnij na Twitterze
Udostępnij na Śledziku
PROCEDURA ORGANIZACJI OPIEKI W OKRESIE PANDEMII COVID-19

PROCEDURA BEZPIECZNEJ ORGANIZACJI OPIEKI NA TERENIE PLACÓWKI W ZWIĄZKU Z REŻIMEM SANITARNYM ZWIĄZANYM ZE STANEM EPIDEMICZNYM W KRAJU W OKRESIE PANDEMII COVID-19

Aktualizacja na dzień 1 września 2020 r.

(Wyciąg dla Rodziców)

§ 2.

Organizacja zajęć w przedszkolu – informacje dla rodziców.

1. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, gdy najbliższe otoczenie dziecka jest zdrowe, nikt z członków rodziny nie jest chory, nie przejawia objawów chorobowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

2. Dziecko jest przyprowadzane do przedszkola i odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

3. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do przedszkola zabawek i przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci najmłodszych, gdy jest to niezbędne do dobrego funkcjonowania dziecka
w przedszkolu. Opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.

4. Rodzice/ opiekunowie odprowadzający dzieci nie  wchodzą do przestrzeni wspólnej przedszkola, z zastrzeżeniem, że do budynku przedszkola mogą wejść rodzice/opiekunowie w następujących przypadkach:

 1. rodzic lub opiekun dziecka rozpoczynającego edukację przedszkolną lub dziecka płaczącego, wymagającego obecności rodzica/opiekuna;
 2. rodzice, którzy regulują sprawy w sekretariacie.

5. Ze względu na konieczność zapewnienia szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami wychowanka, rodzice przekazują wychowawcom co najmniej dwa sposoby skutecznego kontaktu (telefony, maile itp.); w razie zmian zobowiązani są do uaktualnienia danych.

6. W przypadku, gdy nauczyciel przedszkola zaobserwuje u dziecka objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel,  dziecko zostaje odizolowane w wyznaczonym miejscu w sali, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób. Niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności odebrania dziecka z przedszkola (rekomendowany własny środek transportu).

7. Rodzic przed pierwszym przyprowadzeniem dziecka do placówki wypełnia oświadczenie dotyczące dobrowolności korzystania z opieki dla dziecka w placówce, oraz zobowiązuje się do przestrzegania  obowiązujących w placówce zasad związanych z reżimem sanitarnym.

8. Dzieci nie powinny zabierać ze sobą do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów.

9. Rodzice muszą liczyć się z wydłużeniem czasu oddania i odbierania dziecka z przedszkola, ze względu na stosowane procedury.

10. Rodziców zobowiązuje się o przekazanie powyższych zasad wszystkim osobom, które będą przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru dziecka z przedszkola.

§ 7.

Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka.

 1. Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka, nie mogą przychodzić do przedszkola.
 2. O podejrzeniu choroby muszą niezwłocznie poinformować dyrektora, a także skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.
 3. Nauczyciel, który zauważył u dziecka oznaki choroby, niezwłocznie powiadamia dyrektora.
 4. Dziecko, u którego zaobserwowano podczas pobytu w przedszkolu oznaki chorobowe powinno zostać odizolowane.
 5. Dziecko w tym czasie przebywa pod opieką nauczyciela z zapewnieniem minimum 2 m odległości i środków bezpieczeństwa, w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów.
 6. O zaistniałej sytuacji dyrektor, wicedyrektor lub inna wyznaczona osoba niezwłocznie powiadamia rodziców dziecka oraz SANEPiD w Inowrocławiu.
 7. Dalsze kroki podejmuje dyrektor przedszkola i o podjętych działaniach niezwłoczne informuje rodziców i pracowników przedszkola.
 8. Obszar, w którym przebywało i poruszało się dziecko należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 9. Należy ustalić liczbę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach placówki,
  w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i zastosować się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
Pozostałe informacje
PROCEDURA ORGANIZACJI OPIEKI W OKRESIE PANDEMII COVID-19

PROCEDURA ORGANIZACJI OPIEKI W OKRESIE PANDEMII COVID-19
Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka w czasie zagrożenia epidemicznego

Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka w czasie zagrożenia epidemicznego
Procedura komunikacji z rodzicami wychowanków

Procedura komunikacji z rodzicami wychowanków
Co przygotować dziecku na rozpoczęcie roku szkolnego

Co przygotować dziecku na rozpoczęcie roku szkolnego
Zasady odbioru dziecka z przedszkola

Zasady odbioru dziecka z przedszkola
Upoważnienie do odbioru dziecka

Upoważnienie do odbioru dziecka
W ramach strony Przedszkole Pod Tęczą stosujemy pliki cookies. Możesz samodzielnie zarządzać cookies i dokonać zmiany ustawień w swojej przeglądarce.
Więcej informacji znajdziesz na stronie cookies.