Daria Nowak

nauczyciel dyplomowany

wicedyrektor p-la, nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda

Pełni funkcję zastępcy dyrektora.

mgr pedagogiki, mgr pedagogiki w zakresie edukacji przedszkolnej i terapii dziecka

W przedszkolu prowadzi terapię logopedyczną.

Autorka programów:

  • Wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, mającego na celu usprawnianie funkcji psychomotorycznych, wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach, rozwijanie samodzielności, budowanie wiary we własne siły oraz korygowanie odchyleń od normy.
  • Zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, którego celem jest rozwijanie zaburzonych funkcji systemu percepcyjno – motorycznego (percepcji wzrokowej, słuchowej i motoryki).
  • współautorka programu Wspomagania i korygowania rozwoju dziecka o zaburzonej lateralizacji – ukierunkowanie stronności.
  • współredaguje stronę internetową placówki
  • sprawuje funkcję koordynatora zespołu do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej
  • poszerza wiedzę i umiejętności poprzez aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (konferencje, warsztaty, kursy, szkolenia)

Ukończone szkolenia, warsztaty:

  • szkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie Kinezjologii Edukacyjnej /2011/ nr 082/02
  • XIII Ogólnopolski Warsztat Muzyczny „Jedność ciała, umysłu i serca jako istota Orff-Schulwerku” /2010/
  • X Ogólnopolski Warsztat Muzyczny „Twórczy Nauczyciel – twórcze dziecko” /2008/

Kadra

Nasz zespół: nauczyciele wych. przedszkolnego, asystentki, pracownicy sekretariatu, kuchni i rzemieślnicy.

Nasza kadra

Nasze szkolenia

Członkowie naszego zespołu doskonalą swoje kompetencje zawodowe. Zapraszamy nauczycieli z innych placówek.

Szkolenia