Zasady odbioru dziecka z przedszkola

§10 Statutu:

 1. Dziecko jest przyprowadzane i odbierane w godzinach określonych w umowie cywilno-prawnej przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnione przez nich pełnoletnie osoby, zapewniające pełne bezpieczeństwo, nie będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 2. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodziców, dziecko uczęszczające do przedszkola może odbierać rodzeństwo dziecka po ukończeniu 14 roku życia.
 3. Upoważnienie w formie pisemnej, o którym mowa w pkt. 7, zawiera: nazwisko i imię osoby upoważnionej, adres zamieszkania, stopień pokrewieństwa oraz serię i numer dowodu osobistego lub numer legitymacji szkolnej.
 4. W wyjątkowych wypadkach, w związku z nieprzewidzianymi okolicznościami, kiedy dziecka nie może odebrać żadna z upoważnionych osób, dopuszcza się wydanie dziecka po telefonicznej prośbie rodzica, z zachowaniem następującej procedury:
  1. rodzic przekazuje telefonicznie informację o braku możliwości odbioru dziecka nauczycielowi bądź innemu pracownikowi przedszkola;
  2. nauczyciel oddzwania do rodzica na numer telefonu podany w dokumentacji przedszkolnej potwierdzając autentyczność informacji oraz imię i nazwisko osoby, która ma odebrać dziecko;
  3. nauczyciel sporządza notatkę służbową z rozmowy telefonicznej;
  4. osoba, która zgłasza się po dziecko jest obowiązana do napisania oświadczenia, w którym wskaże nazwę dokumentu, jego numer i serię oraz znajdzie się zapis, że przejmuje odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z placówki. 

Ponadto, w nagłych przypadkach, gdy rodzic nie może odebrać dziecka do godz. 16:30 z przyczyn losowych:

 1. Rodzic powiadamia dyżurującego nauczyciela o braku możliwości punktualnego odbioru dziecka z przedszkola. Podaje przybliżony czas dotarcia do przedszkola.
 2. W przypadku braku zgłoszenia telefonicznej, nauczyciel dyżurujący ma obowiązek skontaktować się telefonicznie z rodzicem dziecka pozostającego pod  opieką nauczyciela, w celu ustalenia godziny odbioru dziecka.
 3. Nauczyciel sporządza notatkę ze zdarzenia, którą podpisuje rodzic.

Ważne informacje

Tu staramy się przekazać naprawdę istotne informacje.

Ważne informacje

Informacje bieżące

Tutaj przedstawiamy sprawy bieżące dotyczące aktualnej działalności.

Informacje bieżące